EL DESCANS DEL MATÍ A L’ESCOLA BRESSOL


El descans del matí dels infants d’1 a 2 anys

El descans forma part de les necessitats bàsiques de l’infant, i poder cobrir aquesta necessitat fa que l’infant se senti bé i pugui desenvolupar altres aspectes com ara els afectius, els motrius, els cognitius i els socials.

En l’activitat quotidiana reposar pot voler dir un canvi d’activitat. L’organització específica dels espais i materials han d’afavorir que els infants vagin descobrint les seves necessitats de descans i trobar els espais que els ajudaran al seu objectiu: anar a un racó més tranquil, estar sols una estona, buscar un espai amb menys soroll, tenir l’atenció de l’educadora, …

L’educadora és qui ha d’interpretar els petits signes d’inquietud i oferir a cada infant allò que creu més beneficiós.

Durant la primera infància dormir i descansar són necessitats de primer ordre ja que, a més de recuperar energies, participen en el procés de maduració neurològica.

El despertar espontani afavoreix una incorporació a l’activitat amb les màximes garanties; sense malestars, facilitant una actitud activa pel joc i l’aprenentatge.

A l’Escola Bressol de Les Fonts, a l’espai d’1 a 2 anys, hem adequat un espai pel descans dels infants, per poder-hi dormir quan estan cansats, però també per estar-s’hi jugant relaxadament.

Si les educadores observem un infant que no està a gust i/o que té son, respectem la seva necessitat i li facilitem aquest moment, agafant-lo en braços si ho necessita o estirant-lo al matalàs i esperem que l’infant es desperti per ell mateix. Així potenciem l’autonomia i l’autoregulació en el moment del descans.

Treballem també el respecte cap als companys que estan descansant vigilant que els altres no interfereixin aquest moment.