INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ


Les preinscripcions pel curs 2018/19 són del 30 d’abril a l’11 de maig:

A partir del 30 d’abril per internet

i a partir del 2 de maig a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà

 

PREINSCRIPCIONS A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS curs 2018/19

Us podeu descarregar el document en PDF sobre els barems, punts, documentació i calendari de tot el procés.

  • Per inscriure un infant per primera vegada a una escola bressol, aquest ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar.
  • Les escoles poden admetre alumnes un cop començat el curs, sempre que tinguin com a mínim 16 setmanes.

Només es pot presentar una sol·licitud per infant per fer la preinscripció a les escoles bressol municipals d’Olot i a la del Departament d’Ensenyament (Sant Roc).

A la preinscripció s’hi poden indicar per ordre de preferència, peticions d’admissió en diversos centres (5 com a màxim)

Escola bressol Les Fonts

Escola bressol La Gredera del Morrot

Escola bressol Sant Pere Màrtir

Escola bressol Sant Miquel

Llar d’infants Sant Roc

Consulteu el carrerer per saber quina zona us correspon.

Qui ho pot sol·licitar:

La sol·licitud de preinscripció i matricula l’ha de fer el pare, mare o tutor/a legal de l’infant. També la pot presentar una altra persona sempre que aporti l’original i fotocòpia de tota la documentació necessària pel tràmit i sigui major d’edat.

*MOLT IMPORTANT : L’OAC també atendrà les sol·licituds de la Llar d’infants de St. Roc. No es podran presentar dues sol·licituds del mateix infant a escoles bressol diferents.

Documentació necessària:
(De tots els documents s’ha de presentar original i fotocòpia)

1.-Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos

A.-Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

B.-Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

C.– Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual del nen o nena. (TSI)

2.-Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació que només s’ha de presentar si s’al·leguen.

A.-Proximitat del domicili de l’alumne o alumna o, si s’escau, proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora:Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
Només quan el municipi que consta en el DNI de la persona sol·licitant, no coincideix amb l’àrea d’influència de l’escola sol·licitada, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna on hi ha de constar que l’alumne/a conviu a Olot amb la persona sol·licitant i/o resguard de la renovació del DNI.
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa.

B.-Acreditació de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (PIRMI), o si fos el cas, que acrediti que les rendes familiars no superen les que s’estableixen per accedir a aquesta prestació.

C.-Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora, o germans.
Original i fotocòpia del certificat de disminució del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la persona que al·legui aquesta condició.

D.-Condició legal de família nombrosa o monoparental.
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent o carnet de família monoparental.

E.-Malaltia crònica que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic: Informe emès per un metge del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, que indiqui que l’alumne té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

F.-Condició laboral de la Família
Vida laboral dels dos membres de la família o bé un certificat de l’empresa on hi constin les dades del treballador/a o bé la nòmina del mes d’abril.
En cas de famílies monoparentals, el membre que té la custòdia del fill/a ha de presentar la mateixa documentació. També ha de presentar l’acta judicial o el llibre de família o el certificat de convivència.

 

CRITERIS D’ADMISSIÓ A LES  ESCOLES BRESSOL :

 

CRITERIS GENERALS 

  1. Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin.

Quan l’infant té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 40 punts.

  1. Proximitat del domicili habitual

2.1 . Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre:  30 punts

2.2 . Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

2.3. Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

2.4. Quan el domicili habitual és a fora del  municipi d’ Olot: 0 punts.

Aquests 4 criteris no se sumen entre ells

  1. Renda anual de la unitat familiar (RGC)

Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la  renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

 4.Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare o germans

Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

 

 CRITERIS COMPLEMENTARIS

  1. Família nombrosa o monoparental: Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

     2.  Si l’infant té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.

  1. Per treballar pare i mare, tutor i tutora , o en famílies monoparentals pel fet de treballar la persona que té la tutela de l’infant : 10 punts.