QUÈ SÓN LES ESCOLES MUNICIPALS?


L’IME creu fermament que l’educació és l’eina principal per al desenvolupament integral de les persones i considera que cal crear les condicions i els serveis necessaris per poder oferir a tota la població una formació completa al llarg de la vida.

Per aquest motiu l’IME ha creat una xarxa de serveis que complementa la xarxa educativa de la ciutat tant pel que fa referència a Ensenyaments Artístics com a l’atenció dels nens i nenes de 0 a 3 anys.

Principis comuns per a totes les Escoles Municipals de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut.

 Missió

L’Institut Municipal d’Educació i Joventut (IME) és una organització pública que promou, a la ciutat, l’educació com un dels principis de qualsevol actuació, individual o col·lectiva, que permeti el creixement integral de la persona per construir una societat més lliure, justa i equilibrada.

 Obertes al barri, a la ciutat i a la comarca.

Obrir l’escola al barri, a la ciutat i a la comarca i fer-la present en la vida social i cultural.

Estar atents i aprofitar les sinergies que sorgeixin a nivell social i cultural per participar activament del dia a dia de la ciutat i la comarca. Promoure la implicació de les famílies, nens i joves a la vida social i cultural de la ciutat i la comarca com a promotors d’activitats i no només com a espectadors.

Fer promoció de l’escola i donar a conèixer els seus valors, el seu treball i els seus objectius a tota la ciutat i a la comarca per apropar els ciutadans i els agents socials i culturals al centre.

Promoure el lideratge de l’escola en el seu àmbit a nivell de ciutat exercint de motor i altaveu de totes aquelles iniciatives a nivell de ciutat i comarca que tinguin i acompleixin els objectius de l’escola.

Potenciar el treball en xarxa amb d’altres escoles, institucions i persones, tant de la ciutat i comarca, com de fora per fomentar l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge comunitari.

Esdevenir pioners i impulsors de la renovació i la innovació constant per adaptar-nos a les necessitats canviants de les persones, de la ciutat i de la comarca.

Promoure i perseguir els objectius de la Carta de Ciutats Educadores potenciant les accions educatives i lluitant contra les deseducatives.

 

Obertes a les persones

Els alumnes són el centre de les nostres accions i el seu desenvolupament integral com a persones és el nostre principal objectiu.

A banda de les tècniques, continguts i procediments, la finalitat de les escoles municipals és el desenvolupament integral de les persones per potenciar la responsabilitat, l’autonomia, el respecte (per un mateix, pels altres i per l’entorn) i la participació activa a la societat.

Fer un treball dirigit i específic per fer arribar l’escola a sectors de la població allunyats del servei, com a eina per a la inclusió i la cohesió social.

 Obrir l’escola a les famílies i promoure la seva participació activa.

Treballar per esdevenir un centre de referència educatiu per a les famílies i la ciutadania en general.

 Oferir formació en l’àmbit de l’escola a nivell didàctic i pedagògic tant als professionals que hi treballen com a d’altres persones properes a aquest àmbit.

 Gestionar amb eficiència i eficàcia l’equip humà i professional de l’escola i potenciar la seva implicació i participació en el projecte. Treballar en equip en el dia a dia del centre i en totes les activitats que s’hi desenvolupen. Fugir de la competència i promoure el treball cooperatiu a tots els nivells del centre.

Que tot el personal de l’escola, de tots els nivells i serveis, sigui conèixedor del projecte de l’escola i hi participi activament.

 

Obertes al coneixement i al món

Treballar per la qualitat de l’ensenyament i l’educació a la ciutat i a la comarca pensant en el futur professional dels nostres infants i joves però sobretot, i també, com a eina indispensable per al creixement cultural i personal dels ciutadans.

Estar al dia dels nous corrents pedagògics i innovar contínuament tant pel que fa referència a l’organització com a la pedagogia i la didàctica.

Aprofitar l’àmbit de l’escola per promocionar i treballar la llengua, la cultura, les tradicions i la història del barri, de la ciutat, de la comarca i del país, però també, per obrir-nos al món, conèixer, incorporar i fer nostres les provinents d’altres cultures presents a la nostra societat amb les quals hi convivim.

Compartir les experiències, els projectes i activitats amb altres ciutats i institucions per socialitzar el coneixement i posar-lo a disposició de tothom.