QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL?


COMPETÈNCIES

L’any 1985 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 25/1985, de 10 de desembre, sobre la creació i la constitució dels consells escolars a Catalunya, que s’estructuraven en tres àmbits: nacional, territorial i municipal, amb funcions de consulta i assessorament.

Els consells escolars, d’acord amb el preàmbul de la llei, tenen com a objectiu principal potenciar i fer més efectiva la participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari a Catalunya.
Els consells escolars municipals (CEM) es defineixen com a organismes de consulta i participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal i la llei estableix que han de ser consultats per l’Administració educativa, i també poden ser consultats pels ajuntaments respectius, sobre les qüestions següents:

a) Els convenis i els acords de col•laboració amb el Departament d’Ensenyament i les institucions i els organismes educatius que afecten l’ensenyament dins l’àmbit del municipi.
b) Les actuacions i les normes municipals que afecten serveis educatius complementaris i extraescolars amb incidència
en el funcionament dels centres docents.
c) Les actuacions que afavoreixen l’ocupació real de les places escolars, amb la finalitat de millorar el rendiment educatiu i, si escau, fer factible l’obligatorietat de l’ensenyament.
d) L’emplaçament de centres docents dins la demarcació municipal.
e) Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten la conservació, la vigilància i el manteniment
adequats dels centres docents.
f) El foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa, especialment pel que fa a l’adaptació de la
programació al medi.
g) Les competències educatives que afecten l’ensenyament no universitari i que la legislació atorga als municipis.

Qui en forma part?

En el Decret 404/1987 es regulen les bases generals d’organització i funcionament dels consells municipals.
Seguint les disposicions d’aquest Decret, el Consell Escolar Municipal d’Olot (municipi que té més de 15 centres educatius), ha de comptar amb un mínim de 44 membres. Aquests membres representen diferents sectors de l’àmbit escolar: mestres i professors, directors, alumnes, pares i mares, personal d’administració i serveis.
També preveu la representació política, sindical i d’associacions dins els sectors. L’assignació del nombre de vocals a
cadascun dels sectors es fa seguint criteris de proporcionalitat:
– 8 representants de cadascun dels següents sectors: ajuntament, pares i mares, alumnes, mestres i professors, directors
i titulars dels centres.
– 4 representants del sector d’administració i serveis.
En aquest mateix Decret s’estableix la possibilitat que el Consell pugui crear comissions de treball i sol•licitar la col•laboració de persones de reconeguda vàlua i coneixements.

El CEM d’Olot té creades, de forma permanent, diverses comissions de treball que es reuneixen amb regularitat:

Comissió d’Escoles Bressol
Comissió d’Alumnes
Comissió de Mares i Pares
Comissió de Primària i Secundària

En totes les comissions hi són presents els diferents sectors de tots els centres educatius de la ciutat, independentment de la seva titularitat.

PUBLICACIONS (darrer número)

PONT
Butlletí trimestral de la Comissió d’Escoles Bressol d’Olot.

 

Si voleu consultar d’altres números publicats podeu sol·licitar-ho adreçant-vos a llamat@olot.cat

ACTIVITATS

Jornada de Delegats
Jornada de delegatsEs tracta d’una jornada de formació pensada expressament per a tots els alumnes que desenvolupen la tasca de delegat o delegada d’aula. Hi participen uns 150 representants d’alumnes de tots els centres de secundària de la ciutat.

A banda de la formació tècnica i personal que suposa, les jornades són un reconeixement a la tasca desinteressada que realitzen aquests estudiants de secundària i postobligatori de tots els centres de la ciutat.

Els tres objectius bàsics que persegueixen aquestes jornades són:

-Agrair als delegats i delegades la seva participació activa com a ciutadans.
-Oferir-los una formació complementària personal, actual i imprescindible per poder desenvolupar millor la seva tasca com a delegat o delegada.
-Potenciar les iniciatives del joves com a agents bàsics de desenvolupament.

L’activitat l’organitza l’Ajuntament d’Olot amb la col·laboració de la Comissió d’Alumnes del Consell Escolar Municipal. Els alumnes presents en aquesta Comissió són representants de tots els centres de secundària i a banda de col·laborar en aquesta activitat també s’encarreguen de l’organització i la gestió d’altres activitats com la diada de St. Tomàs.

Sant Tomàs d’Aquino
Sant TomàsDes de fa molts anys a Olot se celebra aquesta diada dels i per als estudiants el divendres més proper al dia 28 de gener (Sant Tomàs d’Aquino).
És una festa organitzada per la Comissió d’Alumnes del CEM (Consell Escolar Municipal) i que inclou diferents actes proposats pels propis estudiants de secundària de la ciutat.
Els actes tenen diferents objectius i motivacions:

Acte Acadèmic: adreçat a tots els delegats i delegades de la ciutat, és un acte institucional que es realitza a la sala de plens de l’Ajuntament.
Baixada de trastos : adreçat a tothom que hi vulgui participar en equips de 2 o 4 persones, es tracta de baixar en un trasto original i sense motor fet pel propi equip.

Disco light : festa de ball exclusiva per als estudiants en una discoteca de la ciutat, i on també es fan actuacions musicals amb la participació de diferents grups formats per estudiants.