AULA D’ALFABETITZACIÓ


AULA D’ALFABETITZACIÓ per a JOVES NOUVINGUTS DE 16 a 18 ANYS INTRODUCCIÓ
El sistema educatiu vigent a Catalunya, marca que l’educació obligatòria ho és fins als 16 anys. Els joves d’entre 16 a 18 anys, que arriben a Olot sense coneixement de la llengua i sense documents de convalidació d’estudis no tenen un recurs a nivell formatiu que ajudi a millorar la seva formació i sobretot, el seu coneixement de la llengua catalana.
Per tot això, des de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IME) tenim aquest espai.
OBJECTIUS
– Proporcionar els recursos mínims necessaris per a comprendre i poder utilitzar la llengua catalana en les situacions de comunicació orals i escrites més habituals.
– Conèixer l’entorn social, cultural i juvenil de la ciutat (entitats, espais, serveis…)
– Oferir orientació formativa i laboral en funció dels interessos dels joves participants.
– Crear un espai de comunicació, de coneixement, i de respecte mutus, entre persones de procedències diferents.
– Aconseguir la incorporació dels joves nouvinguts als recursos que ja existeixen a la ciutat.
– Aconseguir que els joves tinguin les habilitats necessàries per a poder escollir el seu futur personal, ja sigui continuant estudiant, ampliant la seva formació laboral o inserint-se al mercat de treball.
A QUI S’ADREÇA
El projecte s’adreça a joves acabats d’arribar a Olot, que tenen entre 16 i 18 anys, tant els que han pogut estar atesos en algun dels recursos abans esmentats com els que no poden accedir a cap recurs formatiu normalitzat, ja sigui per la manca de places o per les limitacions que tenen en un primer moment especialment en el què fa al coneixement de la llengua catalana i els recursos socials de la ciutat. El projecte s’ha d’entendre necessàriament com a puntual i limitat en el temps; o sia, el sentit del caràcter específic és corregir les mancances inicials que tenen aquests joves en el moment d’arribar a la ciutat i, una vegada tenen les habilitats necessàries, es puguin incorporar en recursos normalitzats per a joves de
la seva edat.
FUNCIONAMENT
L’Aula d’Alfabetització funciona de dilluns a divendres de 9.00 a 10.00h i de 16.00 a 17.00h, seguint el calendari escolar ordinari a les aules de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut.
Les sessions les realitzen un grup de mestres jubilats i jubilades que aporten el seu coneixement i experiència per desenvolupar els objectius d’aquest recurs.
L’Aula d’Alfabetització compta amb variats i nombrosos materials que faciliten l’aprenentatge de la llengua des de diferents metodologies i continguts. Actualment el grup està format per 23 joves.