JUNTES DE GOVERN 2016


JUNTA DE GOVERN DEL 13/12/2016

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 8 de març de 2016.
 • INFORMACIONS DIVERSES 
 • CONTRACTES PRESTACIÓ DE SERVEIS Escola Municipal d’Expressió (EME) i Gent Gran
 • APROVAR UN CONVENI ENTRE L’IMEJO I LA JUNTA VEÏNAL DE BATET PER TRANSPORT D’ALUMNES
 • APROVAR PROPOSTA D’ACORD FUNCIONAMENT CONTROL HORARI A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’OLOT
 • FORMULAR PROPOSTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
 • APROVAR EL PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A L’ATENCIÓ I ERADICACIÓ DE L’ABSENTISME ESCOLAR A OLOT
 • ASSUMPTES URGENTS
 • TORN OBERT DE PARAULES

 

 

JUNTA DE GOVERN DEL 13/12/2016

Ordre del dia JUNTA GENERAL:

 • VALORACIÓ PRESSUPOST 2017
 • ASSUMPTES URGENTS
 • TOR OBERT DE PARAULA

JUNTA DE GOVERN DEL 20/10/2016

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS DONAR COMPTE
 • INFORMACIONS DIVERSES 
 • DONAR COMPTE DIFERENTS DECRETS
  • Cessió de les aules de l’EME al Centre Noves Oportunitats Girona
  • Retornar l’aval a Aula Format SL
  • Projecte CLAU IES Garrotxa
  • Projecte CLAU Escola Cor de Maria
  • Projecte CLAU Escola Petit Plançó
  • Projecte CLAU Escola Pia
  • Addenda al conveni de col·laboració pel Pla Educatiu d’Entorn
  • Aprovar el conveni de col·laboració per l’UEC
  • Acceptar subvenció exclosa de concurrència pública pels TEA
 • CONVEI.- cessió de la sala Torín d’Olot
 • CONVENI.- exposició “fundipau”
 • APROVACIÓ.- calendari del personal de les escoles bressol
 • CONTRACTACIÓ.- Contractar ROCATOMBA SL per JOVES I MÉS
 • FACULTAR EL PRESIDENT.- facultar el President per adjudicar contractes de prestació de serveis als professors d’activitats EME, Gent Gran
 • CONVENI.- amb el Consell Comarcal de la Garrotxa en matèria de projectes educatius.
 • TORN OBERT DE PARAULES

JUNTA DE GOVERN DEL 7/6/2016

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO des de l’última Junta de Govern del 10 de maig de 2016.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • APROVAR LES BASES PER L’ELECCIÓ DE DIRECCIÓ D’ESCOLES BRESSOL
 • APROVAR CONTRACTACIÓ A EMPRESES DE SERVEIS PER L’ESTIU RIU
  • CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA PER LA CAMPANYA ESTIU RIU
  • CONTRACTAR TOSCA PER L’ACTIVITAT ESTIU RIU 2016
  • CONTRACTAR TEISA PER A LES ACTIVITATS DE L’ESTIU RIU 2016
 • TORN OBERT DE PARAULES

 

 

JUNTA DE GOVERN DEL 10/05/2016

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 12 d’abril de 2016.
 • APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA.- aprovar la memòria de l’institut municipal d’educació i joventut de 2015
 • APROVACIÓ DELEGACIONS COMPETÈNCIES A LA PRESIDÈNCIA
 • APROVACIÓ DE L’OFERTA DEFINITIVA ESCOLES BRESSOL.- Oferta definitiva de les escoles bressol municipal
 • CONVENI.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Institut Municipal d’Educació i Joventut i l’Associació Banc del temps de la Garrotxa “BATEGA” per la cessió d’espais de l’IMEJO
 • TORN OBERT DE PARAULES

JUNTA DE GOVERN DEL 12/04/2016

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 8 de març de 2016.
 • INFORMACIONS DIVERSES 
 • CESSIÓ D’ESPAIS.- Aprovació inicial del reglament d’us de les dependències de l’IMEJO
 • APROVACIÓ DE CRITERIS.- Aprovació criteris d’admissió, calendari, preinscripció, matrícula, oferta… de les escoels municipals (EMBO, EMMO, EME, Estiu Riu, cursos Gent Gran – 2016/2017
 • PREUS PÚBLICS.- aprovació dels preus públics per la cessió d’espais de l’IMEJO
 • PREUS PÚBLICS.- Aprovació dels preus públics per les activitats de la Gent Gran pel curs 2016/2017
 • PREUS PÚBLICS.- Aprovació dels preus públics per les escoles municipals (EMMO, EME, EBMO), ESTIU RIU – 2016/2017
 • CONSELL DELS INFANTS.- Modificacions al text del reglament del Consell dels infants de la ciutat d’Olot.
 • TORN OBERT DE PARAULES

JUNTA DE GOVERN DEL 08/03/2016

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 9 de febrer de 2016.
 • INFORMACIONS DIVERSES 
 • SUBVENCIÓ.- Aprovar una subvenció al Centre de Recursos Pedagògics per l’organització de: certàment de lectura en veu alta, english day, fira de matemàtiques, mostra de teatre en llengua anglesa a ESO.
 • SUBVENCIÓ.- Aprovar una subvenció al Col·lectiu de mestres de la Garrotxa per l’edició de la revista Traç.
 • SUBVENCIÓ.- Aprovar una subvenció a l’AMIPA de l’escola bressol per activiats a les escoles bressol.
 • CONVENI.- Aprovar una proposta de pròrroga per l’any 2016 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per la prestació dels serveis de direcció de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot.
 • CONVENI.- Aprovar un conveni de col·laboració interadministratiu entre l’Institut Municipal d’Educació i Joventut i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a l’elaboració d’una guia de les activitats d’estiu per a l’any 2016.
 • CONVENI.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Institut Municipal d’Educació i Joventut i esplais de la Garrotxa per la cessió d’espais de l’IME-PTT
 • CONVENI.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Institut Municipal d’Educació i Joventut i Càritas Garrotxa per la cessió de l’Aula d’informàtica de l’IME-PTT
 • CONVENI.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Institut Municipal d’Educació i Joventut i el Servei de Català d’Olot-La Garrotxa  per la cessió de l’Aula d’informàtica de l’IME-PTT
 • CONTRACTACIÓ.- Aprovar despeses de l’exercici 2016 de serveis d’assessorament i gestió administrativa laboral de l’IMEJO.
 • PRESSUPOST.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’any 2015
 • TORN OBERT DE PARAULES

JUNTA DE GOVERN DEL 09/02/2016

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern de 19 de gener de 2016.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • CONVENI.- Aprovar un conveni de col·laboració amb l’escola Malagrida de cessió d’una aula de l’Escola d’Expressió.
 • SUBVENCIÓ.- Aprovar una subvenció a l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa per l’activitat Educació Ambiental a les escoles d’Olot. Recursos Educatius.
 • SUBVENCIÓ.- Aprovar una subvenció Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca pels premis “Jordi Pujiula i Salvador Reixach” pels premis per a cicles formatius.
 • CONVENI.- Aprovar un conveni de col·laboració amb l’Associació Juvenil Cor Juvenil Gaia de cessió d’una aula de l’IME-PTT per assajar-hi.
 • PERSONAL.- Aprovar l’ampliació de la jornada laboral a quatre llocs de treball d’educador/a.
 • ESCOLES BRESSOL.- Aprovar el mapa de la zona escolar de les escoles bressol pel curs 2016/2017.

 

JUNTA DE GOVERN DEL 19/01/2016

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la presidència de l’IMEJO  de l’última Junta de Govern de 9 de desembre de 2015.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • PAGAMENT AJUDES PER ESTUDIS.- Aprovar / denegar les ajudes per estudis del personal.
 • AJUDA ESTUDIS PER FILLS.- Aprovar les ajudes per estudis dels fills del personal.
 • BASSES DIRECCIÓ EMMO.-  Aprovar les bases per l’elecció de la direcció de l’EMMO.