JUNTES DE GOVERN 2017


JUNTA DE GOVERN DEL 14/11/2017

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 18 octubre de 2017.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • PROTOCOL I CONDICIONS DE SERVEI I D’ÚS DE LA FURGONETA
 • CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT (IMEJO) EN MATÈRIA DE PROJECTES EDUCATIUS
 • ASSUMPTES URGENTS: Gratificació especial Josep M. Reixach i Gratificació especial Carme Guirado
 • TORN OBERT DE PARAULA

JUNTA DE GOVERN DEL 18/10/2017

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 19 de setembre de 2017.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • CONVALIDAR DECRET IRINA JULIÀ – EME
 • CONVALIDAR DECRET CONTRACTACIÓ M.DEL CARMEN PIRIZ PEREIRA
 • APROVAR EL PROTOCOL I CONDICIONS DE SERVEIS I ÚS DEL MATERIAL D L’IMEJO
 • CONTRACTAR EDUCART
 • APROVAR PRESSUPOST I PLANTILLA IMEJO 2018
 • TORN OBERT DE PARAULA

JUNTA DE GOVERN DEL 19/9/2017

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 18 juliol de 2017.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • CONVALIDAR DECRET DINAMITZADOR IDEAL
 • CONVALIDAR DECRET PRÒRROGA UEC FUSTERIA -AULA FORMAT
 • CONVALIDAR DECRET UEC PERRUQUERIA
 • FACULTAR EL PRESIDENT PER SIGNAR CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
 • CONTRACTAR INNOVA DIDÀCTIC PER ACTIVITATS ESTIU RIU
 • CONTRACTAR ROCATOMBA – JOVES I MÉS 2017
 • CONTRACTAR Educ’art – Consell dels infants
 • CONTRACTAR ROCATOMBA SL – PROFESSOR CONTRABAIX EMMO
 • APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ IMEJO – CONSELL COMARCAL GESTIÓ MENJADOR
 • TORN OBERT DE PARAULA

 

JUNTA DE GOVERN DEL 18/7/2017

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 13 juny de 2017.
 • APROVAR PREUS TALLERS EME
 • APROVAR PREUS ACTUACIONS AMB ALUMNES
 • APROVAR UNA SUBVENCIÓ PER L’AMIPA ESCOLES BRESSOL
 • APROVAR CALENDARI ESCOLAR
 • ASSIGNAR PLACES DE DIRECTORES
 • DONAR COMPTE DEL CONTRACTE PROGRAMA
 • APROVAR CONTRACTE TEISA
 • CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEHOC
 • CONVENI CASAL DELS INFANTS
 • CONVENI AGRUPACIÓ NATURALISTA
 • DONAR COMPTE DEL FINANÇAMENT RELATIU ALS AJUTS DEL MENJADOR PER ALS ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (NEE) DESPLAÇATS A CENTRES CONCERTATS
 • ASSUMPTES URGENTS: CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ
 • TORN OBERT DE PARAULA

 

 

JUNTA DE GOVERN DEL 13/6/2017

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 16 de maig de 2017.
 • INFORMACIONS DIVERSES 
 • PERSONAL. Serveis extraordinaris / secretària casaments
 • APROVAR PLEC DE CONDICIONS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZADOR DE L’ESPAI IDEAL
 • TORN OBERT DE PARAULA

 

JUNTA DE GOVERN DEL 16/5/2017

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 14 d’abril de 2017.
 • INFORMACIONS DIVERSES 
 • FIXAR PREUS HORES EMMO
 • CANVI CONTRACTE MONTSE RIERA
 • CANVI CONTRACTE ANIOL SELLABONA
 • BASES SELECCIÓ DE DIRECTORS/DIRECTORES ESCOLES BRESSOL
 • PRÒRROGA TEA
 • CONVENI OSCOBE
 • CONVENI CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
 • CONVENI CENTRE DE RECURSOS
 • CONVENI COL·LECTIU DE MESTRES DE LA GARROTXA
 • CONTRACTAR CUROS ESPIGULÉ – ESTIU RIU 2017
 • CONTRACTAR INNOVA DIDÀCTIC – ESTIU RIU 2017
 • CONTRACTAR TOSCA – ESTIU RIU 2017
 • CONTRACTAR TEISA – ESTIU RIU 2017
 • ASSUMPTES URGENTS

JUNTA GENERAL  DEL 14/4/2017

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA I DE L’ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016
 • VALORACIÓ OBJECTIUS
 • TORN OBERT DE PARAULA

JUNTA DE GOVERN DEL 18/4/2017

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 14 de febrer de 2017.
 • INFORMACIONS DIVERSES 
 • PROPOSTA I APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A EBMO,EME,EMMO,ESTIU RIU, GENT GRAN
 • APROVAR CRITERIS D’ADMISSIÓ, CALENDARI, PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA, HORARI, OFERTA DE LES ESCOLES MUNICIPALS (EBMO, EME, EMMO) ESTIU RIU, CURSOS GENT GRAN
 • ASSUMPTES URGENTS
 • TORN OBERT DE PARAULES

JUNTA DE GOVERN DEL 14/3/2017

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 14 de febrer de 2017.
 • INFORMACIONS DIVERSES 
 • PRORROGAR BORSA LABORAL EDUCADORES
 • PRORROGAR EL CONTRACTE DE L’IDEAL
 • CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER A L’ELABORACIÓ CONJUNTA D’UNA GUIA DE LES ACTIVITATS D’ESTIU PER A L’ANY 2017
 • APROVAR EL MAPA DE LA ZONA ESCOLAR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS PEL CURS 2017/2018
 • TORN OBERT DE PARAULES

JUNTA DE GOVERN DEL 14/2/2017

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 13 de desembre de 2016.
 • INFORMACIONS DIVERSES 
 • APROVAR UNA LLICÈNCIA SENSE SOU AMB MOTIU D’ACTUACIONS MUSICALS PERSONALS (BOLOS)
 • APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT RELATIU AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE L’OFICINA JOVE I DEL SERVEI Ipunt.
 • TORN OBERT DE PARAULES