ESCOLA BRESSOL LA GREDERA DEL MORROT


L’Escola Bressol La Gredera del Morrot es va inaugurar el 2010, i actualment atén a 74 infants distribuïts en 3 grups d’edat:

1 grup de nadons, 2 grups de mitjans (1-2 anys) i 2 grups de grans (2-3 anys).

L’Equip educatiu de l’escola està format per 9 educadores i dues persones de serveis.

Les activitats de la vida quotidiana i els moments de cura són l’eix central de l’ambient educatiu de l’escola bressol la Gredera del Morrot.

L’escola parteix d’una concepció d’infant competent i capaç de pensar, de fer i de conèixer. Tots els espais són educatius,

promouen valors i afavoreixen aprenentatges, per acompanyar el desenvolupament integral dels infants, de les seves capacitats i respondre a les seves necessitats fisiològiques, afectives, de moviment, d’autonomia, de socialització, de descoberta, i d’exploració.

 

La majoria dels materials que fem servir  a l’escola són inespecífics. Materials que no estan determinats per fer un joc o una activitat concreta, sinó que són rics en possibilitats, en estímuls sensorials, estan fets de materials que aporten informació dels món que ens envolta, diferents mides, textures, pesos, formes…

La nostra tasca és acompanyar-los i guiar-los en el camí, observant els seus interessos i necessitats, tot creant un ambient tranquil, agradable i acollidor per tal que se sentin segurs.

Espais interiors:

A l’entrada hi ha l’espai de famílies, un lloc de trobada i relació on  a més les famílies tenen a la seva disposició articles, revistes, els àlbums de l’escola, entre altres.

Cada grup d’edat té el seu propi espai aula, totes disposen de canviador i/o lavabo i accés directe al jardí. Les aules estan organitzades per zones  de joc i són espais vius  potenciadors d’ aprenentatges i adequats a les necessitats dels infants.

Aula de nadons: El benestar físic de l’infant és essencial pel seu desenvolupament. Per això donem molta importància a cobrir les seves necessitats bàsiques de moviment, d’alimentació, d’higiene, de descans i de joc.

Aules 1 a 2 anys: Els infants d’un a dos anys fan grans progressos en autonomia, consolidació de la marxa, alimentació autònoma, i sobretot, en el desenvolupament del pensament i el llenguatge.

El joc i les activitats en aquestes edats són majoritàriament individuals, encara que esporàdicament i progressivament podem trobar alguna activitat o joc conjunt. En aquest moment evolutiu els cal molt espai per a moure’s i molts materials diferents per experimentar, manipular, descobrir tots sols.

Aules de 2 a 3 anys: Els infants de 2 a 3 anys ja tenen una certa autonomia en els hàbits i en el joc. Comencen a iniciar-se les activitats en petit grup de forma espontània; les relacions entre iguals ja van adquirint forma i poden organitzar-se per aconseguir un mateix objectiu. En aquest període l’adquisició del llenguatge es va fent més complexa i amb un enriquiment progressiu de vocabulari.

Menjador: Les estones dels àpats han de ser un moment per satisfer les necessitats bàsiques d’alimentació però també han de ser una estona de vincle, de contacte, de relació, d’afecte, d’acompanyament, d’autonomia, de cura… amb l’objectiu de garantir el benestar de l’infant.

  El jardí: A l’Escola Bressol entenem l’espai exterior com una continuïtat de l’espai interior, com un espai educatiu més, on el contacte amb l’entorn natural permet gaudir dels beneficis i oportunitats que suposa jugar i desenvolupar-se a l’aire lliure.

Els infants de totes les edats busquen nous reptes per posar en pràctica les habilitats i límits del seu cos, treballar destreses i viure noves emocions. Per això mirem d’oferir materials que s’integrin dins l’entorn natural del jardí i que satisfacin les necessitats de joc i de moviment de tots infants.