PLA EDUCATIU D’ENTORNNen jugant amb pilota

QUÈ ÉS?

QUINES ACTIVITATS HI HA AL PLA EDUCATIU D’ENTORN D’OLOT

QUI HI PARTICIPA?


 

QUÈ ÉS?
El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) és el resultat de la col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el  Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.L’Ajuntament d’Olot compta amb Pla  des del curs 2006-2007 i treballa des d’aleshores en el disseny, organització, creació i implementació d’iniciatives, mesures, activitats, actuacions… que giren al voltant de tres eixos de treball:

 • L’èxit educatiu, per a tot l’alumnat, en totes les dimensions: personal, acadèmica i social.
 • Convivència i cohesió social.
 • Creació d’una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i eficaç als reptes educatius..

El PEE d’Olot compta, principalment, amb dos espais de participació, coordinació i presa de decisions:

 • El Ple Institucional: es reuneix dues vegades l’any per aprovar la memòria del curs anterior i consensuar el pla d’actuació del curs següent. (aquesta comissió té participació política)
 • La Comissió Operativa o de Seguiment: es reuneix un cop al mes i és d’on surten les actuacions que es portaran a terme al llarg de l’any. (aquesta comissió és totalment tècnica. En formen part: Serveis Educatius de la Garrotxa, Inspecció, Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, Àrea d’Esports i Lleure de l’Ajuntament d’Olot, Àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Olot,

Les actuacions que s’estan duent a terme s’emmarquen, principalment, en tres àmbits:

 • Àmbit sòcio-educatiu: tallers d’estudi, tallers de suport i/o reforç escolar, Espai Larai, Esplai Garbuix… Són espais de creació de vincle i confiança destinats a infants, joves i les seves famílies que viuen en contextos de vulnerabilitat i que necessiten un acompanyament en el seu procés personal, en la relació amb els altres i l’entorn i en el seu procés d’aprenentatge acadèmic.
 • Àmbit esportiu: sota el paraigües del Pla Educatiu d’Entorn també s’organitzen actuacions de foment de l’activitat esportiva i, principalment, d’inclusió, relació i cohesió de grup a través de l’esport: Nedem, Rodajoc, VoltOlot, Orientolot… a més d’ actuacions incloses dins el Pla Català de l’Esport Escolar.
 • Àmbit família: iniciatives encarades al treball amb famílies, connexió entre famílies, potenciant.ne la participació en activitats/espais de convivència de l’entorn escolar.

De manera transversal, totes les actuacions que es porten a terme es fan en xarxa entre diferents agents i, més enllà dels dos espais establerts de presa de decisions, s’organitzen comissions o grups de treball per a projectes, iniciatives concrets: Grup de treball de tutores d’aules d’acollida, Comissió de seguiment del Servei Comunitari, Comissió Biblioteca…

Des de sempre però molt especialment durant els últims anys, el PEE es centra en la igualtat d’oportunitats entesa com a igualtat d’accés, de recursos, de resultats i de dret a l’educació, especialment amb alumnat en condicions de vulnerabilitat. Hem de ser capaces de garantir una bona experiència educativa i comunitària tan dins com fora del centre educatiu.


.
 

 

QUINES ACTIVITATS HI HA AL PLA EDUCATIU D’ENTORN D’OLOT

. Esplai GARBUIX.

Espai LARAI

. Rodajoc Olot.

. Orientolot.

. Projecte NEDEM.

. Taller d’estudi assistit PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA

. Aula d’Alfabetització 16-18 anys. 

. Taller de famílies

Grup de treball de tutors/es d’Aula d’Acollida

. Suport al Servei Comunitari

. VoltOlot

ACTIVITATS REALITZADES EN CURSOS ANTERIORS.

.Sessió informativa per a professionals sobre el sistema educatiu de les comunitats magribina, xinesa, panjabi i gambiana.

. Sessió informativa, en llengua d’origen per a famílies de la comunitat magribina, xinesa, panjabi i gambiana.

. Formació de monitors per a Tallers d’Estudi

. Parelles lingüístiques d’alumnes als centres de secundària i a les AMIPA de les Escoles de Primària.

. Exposició fotogràfica “Quedem per a parlar”.

. Escola Municipal d’Expressió als barris.

. Edició material didàctic per a les Aules d’Acollida.

. I Gimcana de les llengües.

. Olot T-METRO.

. Taller de teatre.

. Taller de Curtmetratges.

. Taller de reforç lingüístic, per a alumnes de post-obligatori.

. Patis Oberts

. Descobreix-me

. Dinamització juvenil als Instituts.

. Jocala

.Casal XIVARRI.

. Espai Jove.

. Accions per a fomentar la implicació dels joves en el seu entorn.

.Tallers per a mares i pares:(AULA DE FAMÍLIA)

. Pla Català de l’Esport a l’Escola.

. Servei presencial de traducció.

. Recurs educatiu “De Nador a Vic”

TORNAR


Sessió formativa, en llengua d’origen per a famílies comunitatBola del món magribina, xinesa, panjabi, gambiana i llationoamericana.

Sessió formativa, en llengua d’origen, adreçada a grups de familiars d’alumnes de la comunitat magribina, xinesa, panjabi, gambiana i llatinoamericana en la que es treballen els següents aspectes:

1. Ubicació en l’entorn: barri, ciutat, país. Drets i deures.

2. Sistema educatiu: tipus de centres, matriculació, etapes educati
ves, formació universitària, altres tipus de formació. L’educació no formal.

3. Dinàmiques del centre educatiu. Importància de la participació de les famílies. Vies de participació. Les AMPA: què són, com participar-hi…

TORNAR


.Descobreix-me

Descoberta de l’entorn intercomarcal amb alumnes de les Aula d’acollida de tots els centres educatius d’Olot.

Dues sortides als Aiguamolls de l’Empordà per tal que els alumnes de les aules d’acollida d’Olot coneguin el mar i la desembocadura del riu Fluvià (que és el riu que passa per Olot). També es fa un treball de camp sobre els ocells i les plantes dels aiguamolls, a més a més de resultar una experiència de relacions de treball i afectives entre centres.

TORNAR


. Taller de reforç lingüístic, per a alumnes de post-obligatori.

Taller de llengua catalana per afavorir l’assoliment de la competència oral i escrita en alumnes estrangers que cursen estudis postobligatoris, cobrint una necessitat prioritària que el Departament d’educació, de moment, no té en consideració dins del currículum escolar.

L’objectiu és ajudar a proporcionar els recursos necessaris per a comprendre i poder utilitzar la llengua catalana en les situacions de comunicació orals i escrites adaptades als estudis postobligatoris que els alumnes nouvinguts estan cursant, procurant l’èxit acadèmic d’aquests alumnes nouvinguts que fan estudis postobligatoris.

TORNAR


. Dinamització juvenil als Instituts.

L’objectiu principal és arribar més i millor als joves, entenent els IES i centres de secundària com un espai no només per a la informació sinó també per a la formació integral.

La informació és important per comunicar, orientar, assessorar però també és “l’excusa” per conèixer les necessitats dels joves; tot plegat hauria de servir com a procés de renovació i activació de la vida social i cultural. Pot ser d’utilitat com a motor impulsiu de les iniciatives dels joves reforçant el compromís del jove amb el seu centre, entorn, municipi.

L’hora del pati: serà el marc on es realitzarà la tasca, en un lloc ben visible i de fàcil accés i concorregut.

TORNAR


. Pla Català de l’Esport a l’Escola.

Pla impulsat pels Departaments d’Educació i de la Vicepresidència (Secretaria General de l’Esport), per incrementar la pràctica esportiva a les escoles en horari no lectiu.

El Pla pretén incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies; aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat; potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts; contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip…; fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar; formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

A Olot, actualment són 11 els centres adherits: Cor de Maria, Escola Pia, IES Bosc de la Coma, IES La Garrotxa i Petit Plançó, que s’incorporaren l’any 2006; el CEIP Pla de Dalt i l’IES Montsacopa, d’Olot, (2007); els CEIP’s Lluís M. Mestras – Escola Llar, Sant Roc, Malagrida i Volcà Bisaroques, s’hi afegiren l’any 2008.

Per a més informació: clica!

TORNAR


. I Gimcana de les llengües.

Saps quantes llengües es parlen al món? I quantes a Olot? Saps que la llengua que més parlants té al món no és l’anglès? Aquestes i altres preguntes faran reflexionar, durant 12 setmanes, tota la comarca de la Garrotxa.
La Gimcana de les llengües és una activitat organitzada pel Pla Educatiu d’Entorn, l’Institut Municipal d’Educació, el Pla de Ciutadania i Immigració i el Servei de Català d’Olot-la Garrotxa, i els objectius són:
· Donar a conèixer a la població la riquesa que representa la diversitat lingüística del món, ara representada també a la nostra comarca.
· Aconseguir, a partir de la coneixença, més respecte mutu, primer puntal per a una bona convivència.
· Fomentar nous hàbits lingüístics que consolidin el català com a llengua comuna de la societat catalana.
· Promoure, a partir d’una activitat didàctica, la curiositat per conèixer més aspectes sobre la diversitat lingüística del món i utilitzar aquest tema com a pretext d’estudi i de joc.

Podeu veure l’evolució de la Gimcana a: http://gimcanallenguesolot.blogspot.com/

TORNAR


. Olot T-METRO.

Olot T Metro neix a partir d’una triple constatació: en primer lloc, la manca d’espais de participació entre joves de la ciutat fora del marc escolar; en segon lloc, les dificultats que tenen algunes entitats de la ciutat per atraure gent jove; i, finalment, la necessitat de crear espais de trobada que fomentin el coneixement mutu i l’enriquiment de la vida social de la ciutat a través de la participació ciutadana.
Per aquest motiu es decideix iniciar un projecte que vehiculi aquestes tres situacions. La proposta és crear una línia imaginària de metro en la qual els joves de la ciutat que hi participin puguin fer una parada en les cinc estacions de la línia de metro. Cada estació és una entitat de la ciutat i durant 5 caps de setmana 5 grups de 10 joves coneixeran les entitats a partir d’una activitat que aquestes han programat. (cada setmana un grup passa per una entitat).

TORNAR


. Sessió formativa per a professionals sobre el sistema educatiu de les comunitats magribina, xinesa, panjabi i gambiana.

Sessió formativa adreçada als professionals en la que s’explicarà com són els sistemes educatius en els països dels principals col·lectius de nouvinguts que viuen a Olot per ajudar a entendre, tal vegada, del perquè d’algunes actituds, reaccions, comentaris, hàbits …

TORNAR


. Formació de monitors per a Tallers d’Estudi

Estratègies i accions educatives d’estudi assistit. Taller de tècniques i recursos

socio-educatius per tal d’afavorir l’èxit escolar de l’alumnat tant en relació al propi procés d’aprenentatge acadèmic com d’aprofitament dels recursos de la comunitat escolar i del territori.

TORNAR


. Parelles lingüístiques d’alumnes als centres de secundària i a les AMIPA de les Escoles de Primària.

Les parelles lingüístiques, formades generalment per dues persones, queden una hora cada setmana per parlar en català. No cal tenir coneixements de gramàtica, sinó que es tracta de parlar tot fent activitats quotidianes com per exemple: anar a passejar, anar a comprar anar a prendre alguna cosa, anar al cinema… Les activitats es poden proposar dins del marc de l’escola o fora. Les persones voluntàries han de tenir un bon coneixement del català i fer-lo servir habitualment i les persones aprenents han de tenir garantida una mínima comprensió, si no és així, la tasca del voluntari esdevé massa feixuga. En el cas dels alumnes dels IES, queden una
hora cada setmana dins el marc de l’escola, a l’hora del pati, i tenen un professor de referència amb qui compartir totes les inquietuds. Aquest mateix professor és el que fa el seguiment del projecte i de la situació de les parelles.

TORNAR


. Taller de Teatre.

En vàries sessions es realitzaran un seguit d’exercicis provinents de tècniques diverses que ajuden a iniciar-se en el camp de la interpretació i el joc teatral. Cada grup prepararà un “gag” sobre la interculturalitat.

TORNAR


. Exposició fotogràfica “Quedem per parlar”.

En el PEE d’Olot hi ha una actuació basada en potenciar les parelles lingüístiques a les AMiPA de primària i als IES. L’actuació de què estem parlant consisteix en què alumnes de Fotografia de l’Escola Superior d’Art i Disseny d’Olot treballen el retrat a partir de fotografiar aquestes parelles i en fan una exposició oberta al municipi. L’exposició s’inclou dins la programació cultural de la ciutat que es porta a terme el mes d’abril sota el lema : “Olot, temps de paraules”.

TORNAR


. 17800 OLOT- Elaboració de curtmetratges.

Elaboració d’un curtmetratge en equip que tracti algun tema de la història d’Olot. Amb tot els curtmetratges creats es farà una mostra i a més a més es curtmetratgepenjaran al You-Tube.

Poden participar-hi tots els centres educatius de Secundària de la ciutat en grups de 10 a 15 joves.

Els grups participants elaboren el guió, programen la filmació i col·laboren en el muntatge, en tot moment guiats per dos tècnics.

TORNAR


. Servei de traducció presencial.conversa

Des del Pla educatiu d’entorn i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa valorem la importància del servei presencial i, per tal de superar les limitacions que el servei telefònic podria suposar, acordem reemprendre a partir del dilluns 15 de febrer de 2010 el Servei de traducció de la Garrotxa.

TORNAR


. Recurs Educatiu “De Nador a Vic”nador

En el llibre “De Nador a Vic” l’autora exposa en primera persona les seves vivències entorn al procés migratori. La guia didàctica que se n’ha elaborat permet aprofundir en diferents aspectes de les migracions.

Els alumnes s’apropen al fet migratori d’una manera fàcil i planera a través del llibre i amb el suport del professor/a. L’activitat es culmina amb una conferència de l’autora en què els alumnes poden fer preguntes i ampliar la lectura amb les aportacions de vivaveu de l’autora.

TORNAR


. JOCALA

“Jocala: espai de joc” adreçat a joves de 12 a 18 anys i que pretén crear un jocalaespai de trobada i relació entre els joves de la ciutat a través de la pràctica de diferents jocs de taula.

Objectius:

Donar a conèixer el joc de taula com a alternativa d’oci i de relació
Crear un espai de relació i trobada entre joves d’orígens diversos de la ciutat
Millorar la relació i el coneixement entre els joves participants

TORNAR


. Activitats esportives: Projecte Poliesport.

El programa es basa en oferir a tots els nens i nenes de 1er i 2n de poliesportprimària de les escoles de la ciutat, un mínim d’una sessió setmanal d’una hora i mitja en horari de extraescolar, on es treballaran les capacitats coordinatives bàsiques i la iniciació a diferents esports. Les sessions es faran a la mateixa escola i seran conduïdes per un monitor.Cada mes es treballarà un esport diferent. Durant el segon semestre es faran dues matinals conjuntes en dissabte al matí.

Dins el marc del projecte Poliesport s’ha elaborat un material que recull les sessions dels diferents esports per facilitar la tasca a tots aquells monitors i monitores que condueixen aquesta activitat a les diferents escoles d’Olot.

TORNAR


. Casal XIVARRI.

El Casal s’adreça als alumnes d’incorporació tardana amb l’objecticasal xivarriu de reforçar els aprenentatges de la llengua catalana a més de proporcionar-los un millor coneixement de l’entorn sociocultural de la ciutat d’acollida . El casal és un espai de trobada i socialització dels nois i noies nouvinguts que basa la seva metodologia de treball en activitats lúdiques.
Casal Xivarri Estiu: els mesos de Juliol i Agost pel matí per als alumnes de 3r de primària a 4t d’ESO.

TORNAR


. Rodajoc Olot

El Rodajoc, representa una experiència pedagògica que passa a l’acció de forma decidida i amb unes pretensions d’alta volada. És en aquest sentit que es pot considerar el Rodajoc com una experiència pedagògica i sostenible. Aquest projecte recupera l’espai de joc per excel·lència com és el carrer, la plaça… Es tracta en definitiva d’un espai de trobada que no està pensat ni preparat de forma específica. A més a més, el material utilitzat es troba al mateix entorn,  tant el natural com l’urbà, i per tant fa incidència per una banda en el respecte al medi ambient, i per l’altra, es mostra com una crítica davant la frenètica cursa del consumisme. Els infants i joves aprenen a construir els seus propis jocs a partir del reciclatge i la reutilització del material de rebuig. rodajoc

 


. Espai Jove.

Ens trobem davant una població sense un espai on es puguin trobar. El Espai joveprojecte ofereix un espai cèntric on el jove hi pot entrar sense cap compromís. Dins aquest espai trobem un ambient agradable per esdevenir punt de trobada amb els companys, proposar i organitzar activitats, intervenir en el funcionament de l’espai, etc. A part trobem informació d’altres recursos existents a Olot i comarca i poden realitzar activitats lúdiques, culturals i/o educatives. Tota aquesta actuació està acompanyada per dues educadores. Horari: Dimarts i dijous de 17.30 h a 20 h, la primera hora destinada exclusivament a estudi, a partir d’aquí el temps es dividirà bé en assemblees, bé en activitats dirigides, bé en joc lliure. Dimecres i divendres de 17 h a 20 h, la primera hora destinada exclusivament a estudi, a partir d’aquí el temps es dividirà bé en assemblees, bé en activitats dirigides, bé en joc lliure.

TORNAR


. Esplai GARBUIX.

Adreçat a mainada de 1r a 6è de primària. L’Esplai Garbuix funciona segonsgarbuix cursos escolars. 1r i 2n; 3r i 4rt, 5è i 6è, de primària. Cada grup hi va un dia a la setmana de les 17:30 a les 20:00. Durant aquesta estona tenen 1 hora de reforç escolar i la resta d’assemblea i joc. Des del Garbuix es porta un projecte de beques a les activitats extraescolars. Poden demanar beca els participants de Garbuix i altres nens/es que es deriven de Serveis Socials (i que no vénen a l’Esplai). El projecte està gestionat per l’entitat d’educació en el lleure infantil i juvenil d’àmbit comarcal, ESPLAIS DE LA GARROTXA amb la col·laboració de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Olot.

TORNAR


. Projecte NEDEM.

Curs de natació per a nois i noies nouvinguts que no saben nedar. L’activitat esnois nadan realitza dins de l’horari lectiu. Alumnes de 1r d’ ESO dels centres públics i concertats d’Olot.
A partir del curs 2010-11 aquesta activitat ha passat a fer-se només a l’estiu.
CLICA per veure la notícia a TV3- Minut 2

TORNAR


. Taller d’estudi assistit PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA

Per a TOTS els centres de primària i secundària de la ciutat, tan púbtaller estudilics com concertats. Activitats de suport a la tasca escolar fora de l’horari lectiu, proporcionant a l’alumnat d’entorns socioculturals desfavorits unes condicions d’estudi adequades, fora del marc escolar, que permetin:

· Reforçar hàbits escolars i desenvolupar tècniques d’estudi.

· Ajudar l’alumnat a desenvolupar actituds positives per a l’aprenentatge.

· Afavorir la integració de l’alumnat nouvingut en l’àmbit escolar.

Aquesta acció es realitza amb el suport de la Diputació de Girona.

TORNAR


. Edició material didàctic per a les AdAmaterial didàctic

Edició de material didàctic per a treballar la llengua dins l’AdA. Constarà de 30 imatges de la ciutat d’Olot amb el vocabulari corresponent per a treballar la llengua catalana a diferents nivells d’aprenentatge (inicial-bàsic-llindar).

TORNAR


. Accions per fomentar la implicació dels joves en el seu entorn.

Amb la intenció de dinamitzar la població juvenil del barri, que es conentorn jovescentra a la plaça Bufadors, espai de trobada i joc, es proposa disposar d’una persona que promogui les seves iniciatives i motivacions. D’aquesta manera poder coorganitzar amb ells activitats i poder canalitzar possibles propostes a altres serveis i/o institucions. Crear espais de trobada i convivència amb la resta de veïns a través d’activitats concretes és també objectiu de la proposta.

TORNAR


. Patis Oberts

Disposar d’un nou espai per al barri.Obrir les instal·lacions del patipatis oberts de l’Escola Cor de Maria i dinamitzar espais del barri de St. Roc, fora de l’horari lectiu. Fer una normativa de funcionament, per tal de facilitar la convivència. Fer un registre dels usuaris a fi de fer un seguiment d’usos, activitats, incidències i poder-ho comunicar al Consell de Barri.

TORNAR


. Aula d’Alfabetització 16-18

El projecte neix després de veure que els joves entre 16 i 18 anys nouvinguts queden desatesos pel que fa a la seva acollida i formació inicial, ja que el sistema educatiu vigent contempla la obligatorietat dels estudis només fins als 16 anys. Així, es posa de manifest la necessitat d’implementar un recurs específic que atengui aquests joves i que els doti de les habilitats lingüístiques i socials bàsiques per poder accedir més endavant a més recursos normalitzats.

Fases del projecte:
1.Difusió, cerca i captació continuada al llarg de l’any dels participants
2.Ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana oral
3. Acollida i coneixement de l’entorn sociocultural de la ciutat d’Olot
4. Orientació formativo-laboral.
5. Tutoria individualitzada pels joves
6. Derivació dels joves als serveis normalitzats que escaiguin
Aquest projecte rep la col·laboració de la Diputació de Girona.

TORNAR


. EME als barris
A partir d’un treball amb el Consell de Barri de Sant Miquel des del Ptallers artísticsla de Desenvolupament Comunitari es pretén portar activitats de l’Escola Municipal d’Expressió als barris més allunyats per tal de facilitar l’accés als infants amb més dificultats a través d’un Taller de Plàstica per a mainada de 1r i 2n de primària i que ajudi a integrar –los en les activitats del barri.

TORNAR


. Orientolot

L’Orientolot és una activitat d’orientació per a tots els alumnes de 1r d’ESO de la comarca dissenyada per potenciar l’activitat física. Aquesta activitat es realitza en grups heterogenis formats per nois i noies de diferents centres educatius que aprenen i conviuen durant la jornada. Manté l’esperit de fer esport pel plaer de fer esport i ajuda e enforteixi l’esperit cooperatiu. El primer Orientolot es va celebrar el curs 2010-11 com una evolució i una adaptació del Rodajoc per a nois i noies una mica més grans.

L’Orientolot és un projecte que:

 • Es realitza en grups, formats per alumnes dels diferents centres.
 • Desenvolupa la presa ràpida de decisions i el consens del grup.
 • Treballa la capacitat de concentració.
 • Desenvolupa la imaginació (interpretar mapes).
 • Treballa la capacitat d’observació (contrastar entorn i mapa).
 • Treballa per igual cos i ment.
 • Millora l’autoestima (seguretat i confiança).
 • Afavoreix les relacions personals.

Impulsa una actitud favorable vers l’esport no solament com a mitjà, sinó també com a fi en ell mateix. Fer esport  pel plaer de fer esport. No hi ha competició, l’important és arribar a lloc.

L’Orientolot està organitzada per l’Escola Pia, l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot, el Consell Esportiu de la Garrotxa i l’Institut Municipal d’Educació i Joventut (IME) amb la col·laboració dels i les professores d’Educació Física de tots els centres de secundària de la comarca.

TORNA


. Tallers per a pares i mares (AULA DE FAMÍLIA)

CICLE DE XERRADES : organitzat des de la comissió de les AMiPA del CEM ofereix als pares i mares l’oportunitat d’aprendre més sobre els seus fills a partir d’un cicle de xerrades.
ESCOLA DE MARES I PARES: L’Escola de mares i pares és un espai d’aprenentatge a nivell de pautes educatives, un espai on s’ofereix l’oportunitat de conèixer més als fills, de respectar-los i considerar-los com a éssers individuals.És un espai de reflexió, d’intercanvi i comunicació on es posen en comú situacions que afecten per igual a les famílies i es proposen solucions.L’Escola de mares i pares ofereix eines i estratègies als pares i mares per posar-les en pràctica amb els fills. Ofereix recursos per afrontar situacions complexes en la relació pares-fills.
C.R.A.M.P. (Centre de recursos per a mares i pares)És un espai gratuït d’orientació educativa i individual adreçat a les famílies que tinguin fills i/o filles de 0 a 18 anys i que :. tinguin qualsevol dubte sobre com enfocar l’educació dels seus fills i filles. tinguin dificultats per entendre als seus fills i filles. sentin que els seus fills i filles no els escolten. vegin que els càstigs ja no els hi funcionen. És un espai d’orientació familiar, no escolar.

TORNAR

 

. Taller de famílies

Tallers amb famílies d’origen estranger en el centre escolar dels seus fills/es i obert a la resta de famílies. La periodicitat és quinzenal, en horari de tardes. Ho dinamitzen un/a docent del centre, amb la col•laboració de l’ALIC de la Garrotxa.. Les activitats es centren en el coneixement i utilització de la llengua catalana, en el coneixement de l’organització i funcionament del centre escolar i sobretot, en crear un marc de convivència on, a partir de la participació en activitats d’interès comú  tinguin ocasió de conèixer-se, comunicar-se i compartir experiències i afinitats. L’experiència és desenvolupa en un centre d’Olot, exportable a altres centres. Els objectius principals són: facilitar la interrelació entre les famílies,l’escola i l’entorn, fomentar el coneixement i la participació en la vida del centre i de l’entorn, i propiciar el coneixement i la utilització del català com a llengua de comunicació i de relació social.

TORNA

Grup de treball de tutors/es d’Aula d’Acollida

El grup de treball D’Aules d’Acollida es troba un cop al mes amb la finalitat de compartir experiències i organitzar una jornada conjunta amb l’alumnat, amb l’objectiu de fer visibles aquelles manifestacions culturals que aporten punts de contacte i de convivència entre les diverses nacionalitats dels centres i de la ciutat. Els objectius principals són: fomentar el treball en xarxa intercentres, organitzar activitats en xarxa entre les Aules d’Acollida, i desenvolupar un projecte intercultural comú.

TORNA

Comissió de Suport al Servei Comunitari

La comissió te per objectiu vetllar perquè les accions del servei comunitari que els alumnes facin amb entitats i serveis de la ciutat estiguin coordinades i siguin de qualitat. També posa en contacte a centres i entitats, i busca accions on poder fer les hores del servei comunitari amb un marcat caire educatiu.

TORNA

VoltOlot

Recorregut en bicicleta per la ciutat anat d’unes escola a una altre per allà intercanviar les bicicletes. Quan la primera escola arriba al pun t d’intercanvi (la segona escola) aquests han preparat jocs de benvinguda per passar una estona jugant junts. Els objectius principals són: Promocionar l’ús de la bicicleta als centres educatius. publicitar i animar a la ciutadania en general a utilitzar aquest mitjà de transport en els trasllats curts per la ciutat.

TORNA

 


QUI HI PARTICIPA?

* Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya:

Direcció de la Zona Educativa de la Garrotxa, inspecció i assessors LIC.

* Ajuntament d’Olot:

Àrea de Joventut i Esports, Pla d’immigració i Ciutadania, Pla de Desenvolupament Comunitari, Consorci d’Acció Social i l’Institut Municipal d’Educació.

* També i amb diferents aportacions diverses associacions, entitats i organismes de la ciutat així com el Consell Comarcal de la Garrotxa.

TORNAR

SI US VOLEU ADHERIR AL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT.
LLEGIU

Olot treballa, des de fa anys, seguint els objectius i la filosofia de la Carta de ciutats educadores. Tot i això, no ha estat fins ara que s’ha vist la possibilitat de fer un pas més i adherir-se a aquesta xarxa.

El Ple municipal va aprovar per majoria absoluta, el dia 18 de juny de 2009, l’adhesió a la Carta de ciutats educadores i, per tant, també als seus objectius i principis.

Per poder aconseguir que aquesta filosofia i aquests principis esdevinguin una realitat, siguin útils i ajudin a tots els ciutadans a tenir una millor qualitat de vida, s’ha iniciat el Projecte educatiu de ciutat (PEC), el qual busca la complicitat de tota la ciutadania per concretar una bona estratègia educativa per als propers anys.

El PEC ha constatat la importància de la tasca ciutadana que desenvolupen les entitats, cadascuna dins del seu àmbit, i la importància cabdal que tenen en el Projecte de ciutat educadora.
Per aquest motiu moltes entitats han signant i fan seus els principis de la Carta de ciutats educadores i els eixos principals del PEC i es comprometen a treballar tenint en compte els punts que és relacionen en l’arxiu adjunt.

DOCUMENT ADHESIÓ Clica!

Sobretot el que és molt interessant és que tots els membres de l’Associació coneguin la signatura i que el document es discuteixi i se’n parli perquè tingui sentit i provoqui canvis d’actitud en la ciutadania.

Si voleu adherir-vos al PEC només cal que us poseu en contacte amb nosaltres. IME- 972270049.

NOMÉS AMB EL COMPROMÍS DE TOTHOM PODREM FER D’OLOT UNA CIUTAT MILLOR.

ENTITATS ADHERIDES:

-CENTRES EDUCATIUS
Escola Pla de Dalt
Escola Municipal d’Expressió
Escola Bressol La nina de drap
Fundació Privada Cor de Maria d’Olot
Escola Bressol Municipal Sant Pere Màrtir
Escola Bressol Municipal Sant Miquel
Escola Bressol Municipal La gradera del Morrot
Escola Oficial d’idiomes d’Olot
Escola El Morrot
Escola Lluís Maria Mestras (Escola Llar)
Escola Formació d’Adults la Garrotxa
Escola Sant Roc
Escola Volcà Bisaroques

-AMiPAS
Associació de Pares d’Alumnes IES Montsacopa
Assocìació de Pares d’alumnes de l’Escola Petit Plançó
Associació de Mares i Pares d’alumnes del IES Bosc de la Coma

-ENTITATS ESPORTIVES
Club Tenis Taula Olot
Club d’Atletisme Olot-Terra de Volcans
Club patinatge artístic Olot
Associació Esportiva Escolar Petit Plançó
Escola Pia Olot Esports
Club ciclista infantils Olot
Club Bàsquet Olot
Moto Club Olot
Club Natació Olot
Unió Esportiva Olot
Volcats BTT
Patronat Municipal d’Esports d’Olot


-ENTITATS CULTURALS I CIENTÍFIQUES
Associació cultural Olot.doc
Cor Juvenil Gaia
El Xerrics
Club escacs Olot
Escola de dansa folklòrica de la Garrotxa
Agrupació Sardanista d’Olot
MeteOlot.com

-ENTITATS SOCIALS
ACAS Garrotxa
Associació de donants de sang