MISSIÓ I LÍNIES ESTRATÈGIQUES


MISSIÓ

Educació i Joventut són les àrees municipals que promouen, a la ciutat, l’educació com un dels principis de qualsevol actuació, individual o col·lectiva, que permeti el creixement integral de la persona per construir una societat més lliure, justa i equilibrada.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Reforçar la funció cohesionadora i inclusiva de l’educació tant als centres educatius com fora afavorint els projectes que apostin per l’excel·lència i/o la inclusió.

Desenvolupar i/o recolzar programes i projectes específics per garantir l’accés a l’educació formal, no formal i informal des de qualsevol etapa vital.

Articular sistemes i definir actuacions que portin a un grau de complicitat i implicació de tots els agents de la ciutat en l’educació de la ciutadania.

LÍNIES INTRATÈGIQUES

Ampliar, innovar i millorar la prestació de serveis de l’Educació i Joventut

Potenciar l’ús de les TIC en la gestió i prestació de serveis

Definir un model organitzatiu que permeti ajustar-se a les necessitats detectades en tot moment