PREINSCRIPCIÓ EDUCACIÓ INFANTIL (2N CICLE), PRIMÀRIA I ESO


PREINSCRIPCIÓ CURS 2024/2025

Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria

Jornades de PORTES OBERTES:

Fulletó Jornades Portes Obertes INF i PRIM

Fulletó Jornades Portes Obertes ESO

 

Presentació de sol·licituds:

 • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març de 2024
 • Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març de 2024

Matrícula:

 • Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: pendent de calendari

 

CALENDARI DE LA PREINSCRIPCIÓ 24-25: Calendari preinscripció 24-25_Informació famílies

 

ON FER LA PREINSCRIPCIÓ? Hi ha tres maneres de fer la preinscripció:

 1. Telemàtica: omplint la sol·licitud que trobareu a l’aplicatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: enllaç per fer la preinscripció telemàtica
 2. Presencial al centre educatiu que demaneu en primera opció: podeu anar a l’escola o institut que voleu demanar en primera opció i fer la sol·licitud de manera presencial allà.
 3. Presencial a l’OME: podeu venir a l’Oficina Municipal d’Escolarització demanant cita prèvia al telèfon 972 27 00 49 o escrivint al correu electrònic: ome@olot.cat

QUINA DOCUEMNTACIÓ CAL APORTAR PER FER LA PREINSCRIPCIÓ?

 • DOCUMENTS OBLIGATORIS: els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:
  • Certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
   Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
  • El DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne/a si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger s’haurà d’adjuntar el passaport o, si és estranger d’un país membre de la Unió Europea, el document d’identitat del país d’origen.
 • DOCUMENTS PER ACREDITAR ELS PUNTS DEL BAREM: els documents necessaris per acreditar els criteris prioritaris són:
  • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l’escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l’adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’alumne, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que l’alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
  • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l’escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s’aporta el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.
  • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

  Per acreditar els criteris complementaris s’ha de tenir en compte el següent:

  • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa, aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol de família nombrosa.
  • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família monoparental, aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o quan es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà adjuntar el títol de família monoparental.
  • El fet d’haver nascut en un part múltiple s’acredita amb el llibre de família o la certificació electrònica de la inscripció de naixement.
  • La situació d’acolliment familiar s’acredita amb la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
  • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne, del pare o la mare o d’algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s’acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l’ordre de protecció vigent, o l’informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l’Interior.

 


PER QUALSEVOL DUBTE ENS PODEU TRUCAR AL: 972 27 00 49

O ESCRIURE UN CORREU ELECTRÒNIC A L’ADREÇA: ome@olot.cat

Més informació al Departament d’Educació