PREINSCRIPCIÓ EDUCACIÓ INFANTIL (2N CICLE), PRIMÀRIA I ESO


PREINSCRIPCIÓ CURS 2023/2024

SI NECESSITES FER ALGUNA RECLAMACIÓ RELACIONADA AMB LA PREINSCRIPCIÓ AQUÍ TENS TOTA LA INFORMACIÓ:

PERIÒDE PER FER LA RECLAMACIÓ SOBRE L’ASSIGNACIÓ: del 13 al 15 de juny de 2023.

COM FER LA RECLAMACIÓ?

1). Cal omplir el model-reclamació-2023-2024 Cal descarregar el document, omplir-lo i signar-lo.

2). Per presentar la instància de reclamació es pot fer de dues maneres:

a). Telemàticament enviant la instància de reclamació complimentada a l’adreça de correu electrònic ome@olot.cat 

b). Presencialment a les Oficines de Cultura i Educació de 10.00 a 14.00 h (C/Hospici, 8 2a planta).

3). A partir de la recepció de la instància de reclamació ens posarem amb contacte amb cada família per anar-la informant del seu procés de reclamació.

4). A la Comissió de Garanties del mes de juliol, es resoldran les reclamacions i es comunicaran a les respectives famílies. Davant d’aquesta decisió (resposta a la reclamació), l’interessat/da pot presentar recurs d’alçada (per escrit) al director dels ST de Girona fins el dia 12 de juliol de 2023. Model Recurs Alçada El recurs d’alçada s’ha de fer arribar al servei territorial d’educació de Girona, com a molt tard el 12 de juliol per mitjà de:
a) Telemàticament: Presentant la documentació al registre electrònic de la Generalitat. En aquest enllaç trobareu els passos a seguir per registrar la sol·licitud telemàticament:
https://web.gencat.cat/web/.content/02_TRAMITS/com-presentar-document-registre-electronicgeneralitat.pdf

b) Presencialment: Demanant cita prèvia a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà a Girona). En aquest enllaç trobareu la informació necessària per demanar cita prèvia aquí.

Tant si el recurs d’alçada es presenta telemàtica com presencialment, cal fer constar a la sol·licitud que es tracta d’un recurs d’alçada contra la resposta a la reclamació del resultat d’adjudicacions del procés de preinscripció. La sol·licitud ha d’anar adreçada al director del ST de Girona (Sr Adam Manyé Sardà) i s’ha d’adjuntar còpia de la reclamació que
es va enviar a l’IME en el seu dia, còpia de la resposta rebuda per part del president de la comissió de garanties d’admissió, el nou escrit de reclamació-recurs d’alçada i, si escau, tota aquella documentació que l’interessat cregui oportú per justificar els motius de sol·licitud de recurs d’alçada.

___________________________________________________-

 

Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria

Presentació de sol·licituds:

 • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març
 • Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març

Matrícula:

 • Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: del 20 al 28 de juny

 

ON FER LA PREINSCRIPCIÓ? Hi ha tres maneres de fer la preinscripció:

 1. Telemàtica: omplint la sol·licitud que trobareu a l’aplicatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: enllaç per fer la preinscripció telemàtica
 2. Presencial al centre educatiu que demaneu en primera opció: podeu anar a l’escola o institut que voleu demanar en primera opció i fer la sol·licitud de manera presencial allà.
 3. Presencial a l’OME: podeu venir a l’Oficina Municipal d’Escolarització demanant cita prèvia al telèfon 972 27 00 49 o escrivint al correu electrònic: ome@olot.cat

QUINA DOCUEMNTACIÓ CAL APORTAR PER FER LA PREINSCRIPCIÓ?

 • DOCUMENTS OBLIGATORIS: els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:
  • Certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
   Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
  • El DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne/a si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger s’haurà d’adjuntar el passaport o, si és estranger d’un país membre de la Unió Europea, el document d’identitat del país d’origen.

 

 • DOCUMENTS PER ACREDITAR ELS PUNTS DEL BAREM: els documents necessaris per acreditar els criteris prioritaris són:
  • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l’escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l’adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’alumne, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que l’alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
  • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l’escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s’aporta el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.
  • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

  Per acreditar els criteris complementaris s’ha de tenir en compte el següent:

  • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa, aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol de família nombrosa.
  • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família monoparental, aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o quan es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà adjuntar el títol de família monoparental.
  • El fet d’haver nascut en un part múltiple s’acredita amb el llibre de família o la certificació electrònica de la inscripció de naixement.
  • La situació d’acolliment familiar s’acredita amb la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
  • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne, del pare o la mare o d’algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s’acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l’ordre de protecció vigent, o l’informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l’Interior.

CALENDARI DE LA PREINSCRIPCIÓ 23/24

Calendari preinscripció 23-24_Informació famílies

————————————————————

RECLAMACIÓ SOBRE EL BAREM PROVISIONAL: del 21 al 27 d’abril de 2023, directament al centre que s’ha demanat en primera opció. Model Reclamacio Preinscripcio Barem Provisional 2324 


PER QUALSEVOL DUBTE ENS PODEU TRUCAR AL: 972 27 00 49

O ESCRIURE UN CORREU ELECTRÒNIC A L’ADREÇA: ome@olot.cat

Més informació al Departament d’Educació