Escoles bressol curs 2023-2024: sorteig i llistes d’infants admesos i llista d’espera


S’ha realitzat el sorteig per ordenar les sol·licituds d’escoles bressol que tenen la mateixa puntuació pel curs 2023-24:

Podeu consultar l’acta del sorteig i els llistats amb els infants admesos i la llista d’espera ordenada, en aquest enllaç.

Els infants admesos:

  • Escoles bressol municipals (Sant Pere Màrtir, Sant Miquel, Les Fonts i la Gredera del Morrot): cal demanar hora a l’Àrea de Cultura i Educació, telèfon: 972 27 00 49.
  • Llar d’infants Sant Roc: cal demanar hora per fer la matricula, al telèfon 972 26 58 91.

La matricula es realitzarà a la mateixa escola bressol on han estat admesos: del 16 al 22 de juny

DOCUMENTACIÓ per a formalitzar la matrícula:

  • Original i fotocòpia de la tarja sanitària de l’infant
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.
  • En cas de no tenir el carnet de vacunacions s’ha de presentar el carnet de salut de l’infant o un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si l’infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • El DNI del pare/mare/tutor-a legal. En el cas que no coincidís l’adreça amb la presentada a la sol·licitud de preinscripció, cal portar el DNI renovat amb la nova adreça.
  • El número de compte corrent on domiciliar els rebuts.

Llista d’espera: queda ordenada la llista d’espera, que té validesa durant tot el curs, en cas que es produeixin vacants.

Si després del període de matriculació hi ha vacants, es trucarà a les famílies per ordre de la llista d’espera.