EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (CEM)


El Consell Escolar Municipal (CEM) és el màxim òrgan participatiu de la comunitat escolar i educativa de la ciutat. Dona suport i acompanya les polítiques educatives de l’ajuntament, orienta l’acció de govern dins el seu àmbit d’intervenció, i en garanteix la transparència.

Està format per representants de tota la comunitat escolar: centres educatius (direccions, claustres, PAS, famílies, alumnat), associacions, sindicats i grups polítics. Els membres del CEM són elegits segons el reglament del CEM per un termini d’un curs escolar. La presidència del CEM recau en el batlle d’Olot.

El CEM es reuneix en plenari ordinari un cop per trimestre, i de forma extraordinària sempre que el ple o la presidència ho sol·licita. Durant la resta del curs, el treball es du a terme a través de les comissions permanents, que són:

També pot constituir comissions per a treballar temes específics.

A banda de d’abordar aquelles temàtiques que determina la normativa, i aquelles que poden portar al CEM la presidència o els propis membres, cada curs el CEM reflexiona sobre un tema de treball concret i general que afecta l’educació a la ciutat, i sobre el que aporta reflexions i propostes per a l’equip de govern municipal.

Si voleu saber-ne més sobre el Consell Escolar Municipal, podeu visitar les següents pàgines: